تبلیغات
***طب سنتی یعنی احیای سلامت*** - مقایسه اثر ضدّ دردی عصاره آبی كلپوره و مورفین
***طب سنتی یعنی احیای سلامت***
♥♥♥♥سلامتی را با ما تجربه کنین.♥♥♥♥
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


♥♥♥♥این جانب موسی ظروفی با داشتن مدرک رسمی طب سنتی از انجمن طب کل نگر ایران و موسسه حجامت ایران مفتخرم که یه هم نوعان خودم کمک و با راهنمایی خود به آنها سلامتی ببخشم و هدف من از این وبلاگ آشنایی هر چه بیشتر مردم با انواع طب ها و کاربرد های آن،مزاج شناسی،نسخه پیچی و درمان بسیاری از بیماری های ناعلاج خود با طب سنتی می باشد. ♥♥♥♥

مدیر وبلاگ :موسی ظروفی
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
بیشتر کدام یک از موارد زیر می تواند در درمان بیماری شما موثر باشد؟ دكتر محمدرضا شهركی - دكتر حمیده میرشكاری - مانی جی پالن
چكیده
زمینه و هدف: كلپوره  (Teucrium Polium)از گیاهان دارویی است كه از آن به عنوان ضدّ درد احشایی استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر عصاره آبی كلپوره و مورفین بر زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش صحرایی انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش صحرایی ماده از نژاد  Wistar-Albinoدر محدوده سنّی 5-7 ماه و وزن تقریبی 200-250 گرم مورد تحقیق قرار گرفتند. موش‌ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند؛ گروه اول ( آزمون 1) به مدت 30 روز، عصاره آبی كلپوره دریافت كردند؛ گروه دوم (آزمون 2) به روش مارشال معتاد شدند و گروه شاهد هیچ ماده‌ای دریافت نكردند. زمان واكنش دم به محرك دردزا با دستگاه Tail Felick اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری ANOVA و Tukey در سطح معنی‌داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: زمان واكنش دم به محرك دردزا در گروه آزمون 1 (دریافت‌كننده عصاره آبی كلپوره) mse72/1±95/12، در گروه آزمون 2 (معتاد) mse29/2 ±14/15 و در گروه شاهد mse63/1±74/7 بود. این شاخص، در گروههای آزمون 1 و 2 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P<) ولی مقدار آن در بین خود این دو گروه (آزمون 1 و 2) تفاوت معنی‌داری نداشت. وزن گروه آزمون 2 نسبت به گروههای آزمون 1 و شاهد، كاهش معنی‌داری نشان داد (02/0=P)؛ مصرف آب در گروه آزمون 2 نسبت به گروههای آزمون 1 و شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (03/0=P).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد كه عصاره آبی كلپوره می‌تواند بر دردهای پیكری اثر نموده و زمان واكنش دم به محرك دردزا را افزایش دهد. فرایند دقیق آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.
كلید واژه‌ها: مورفین؛ كلپوره؛ موش صحرایی؛ درد
افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد (دوره 12؛ شماره 1؛ بهار سال 1385)
دریافت: 24/1/1385     اصلاح نهایی: 13/9/1385     پذیرش: 21/9/1385       

مقدمه
كلپوره یكی از گیاهان دارویی است كه از آن در طب سنتی به عنوان آنتی باكتریال استفاده می‌شود و یكی از گونه‌های معروف آن  Teucrium Polium می‌باشد (2،1). این گیاه به عنوان ضدّ اسهال و ضد التهاب نیز كاربرد دارد (3،1). مصرف خواركی كلپوره به مدت 7 روز با دوز mg/kg500، سبب كاهش اولسر معده در موش صحرایی شده است (4). عصاره آبی
Teucrium Polium به نسبت 2% و 4% به مدت 54 روز، موجب تضییع تعادل در موش‌های صحرایی شده ولی مطالعات دیگر اثرات سیتوپروتكیتو عصاره این گیاه را نیز گزارش كرده‌اند (6،5).
تجویز عصاره آبی كلپوره در محیط كشت ساكارومیست‌ها، سبب تغییر میزان اسیدهای چرب غیر اشباع شده و گزارشات حاكی از آن است كه جوشانده كلپوره، كاهش‌دهنده چربی و قند خون می‌باشد (7-10).
مصرف خوراكی این گیاه اثرات آنالجزیك دارد و از آن به عنوان ضدّ درد احشایی استفاده می‌شود (12،11).
مورفین سردسته تركیبات اپیوئدی است كه از ماده خام تریاك و در اصل از گیاه خشخاش  به دست می‌آید و از زمانهای قدیم تا امروز، معیار مقایسه برای داروهایی است كه اثر ضدّ درد دارند (13). بررسی اثر مورفین بر زمان پس كشیدن دم در موش‌های صحرایی، نشان داده كه زمان واكنش به محرك دردزا در موش‌های صحرایی بسته به دوز مورفین متفاوت است (14)؛ همچنین مصرف درون صفاقی عصاره برگ كلپوره، موجب كاهش دردهای احشایی در موش‌های صحرایی دیابتیك‌شده با استرپتوزوسین شده است (16،15).
با توجه به این كه تجویز عصاره آبی كلپوره، انتقال پتانسیل عمل در فیبرهای عصبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چون این گیاه به عنوان داروی ضدّ درد احشایی به كار می‌رود (17)، جهت درمان افراد وابسته به اپیوئیدها، جانشین‌كردن یك داروی خوراكی طولانی اثر، به جای دارویی كه ممكن است مورد سوء مصرف قرار گیرد، تثبیت شرایط بیمار با داروی جانشین و سپس قطع تدریجی داروی جانشین، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات ضدّ دردی كلپوره و مورفین بر زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش صحرایی انجام شد.
 دكتر محمدرضا شهركی - دكتر حمیده میرشكاری - مانی جی پالن
چكیده
زمینه و هدف: كلپوره  (Teucrium Polium)از گیاهان دارویی است كه از آن به عنوان ضدّ درد احشایی استفاده می‌شود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر عصاره آبی كلپوره و مورفین بر زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش صحرایی انجام شد.
روش تحقیق: در این مطالعه تجربی، 36 سرموش صحرایی ماده از نژاد  Wistar-Albinoدر محدوده سنّی 5-7 ماه و وزن تقریبی 200-250 گرم مورد تحقیق قرار گرفتند. موش‌ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند؛ گروه اول ( آزمون 1) به مدت 30 روز، عصاره آبی كلپوره دریافت كردند؛ گروه دوم (آزمون 2) به روش مارشال معتاد شدند و گروه شاهد هیچ ماده‌ای دریافت نكردند. زمان واكنش دم به محرك دردزا با دستگاه Tail Felick اندازه‌گیری شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری ANOVA و Tukey در سطح معنی‌داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: زمان واكنش دم به محرك دردزا در گروه آزمون 1 (دریافت‌كننده عصاره آبی كلپوره) mse72/1±95/12، در گروه آزمون 2 (معتاد) mse29/2 ±14/15 و در گروه شاهد mse63/1±74/7 بود. این شاخص، در گروههای آزمون 1 و 2 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0P<) ولی مقدار آن در بین خود این دو گروه (آزمون 1 و 2) تفاوت معنی‌داری نداشت. وزن گروه آزمون 2 نسبت به گروههای آزمون 1 و شاهد، كاهش معنی‌داری نشان داد (02/0=P)؛ مصرف آب در گروه آزمون 2 نسبت به گروههای آزمون 1 و شاهد افزایش معنی‌داری نشان داد (03/0=P).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد كه عصاره آبی كلپوره می‌تواند بر دردهای پیكری اثر نموده و زمان واكنش دم به محرك دردزا را افزایش دهد. فرایند دقیق آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.
كلید واژه‌ها: مورفین؛ كلپوره؛ موش صحرایی؛ درد
افق دانش؛ مجله دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد (دوره 12؛ شماره 1؛ بهار سال 1385)
دریافت: 24/1/1385     اصلاح نهایی: 13/9/1385     پذیرش: 21/9/1385       

مقدمه
كلپوره یكی از گیاهان دارویی است كه از آن در طب سنتی به عنوان آنتی باكتریال استفاده می‌شود و یكی از گونه‌های معروف آن  Teucrium Polium می‌باشد (2،1). این گیاه به عنوان ضدّ اسهال و ضد التهاب نیز كاربرد دارد (3،1). مصرف خواركی كلپوره به مدت 7 روز با دوز mg/kg500، سبب كاهش اولسر معده در موش صحرایی شده است (4). عصاره آبی
Teucrium Polium به نسبت 2% و 4% به مدت 54 روز، موجب تضییع تعادل در موش‌های صحرایی شده ولی مطالعات دیگر اثرات سیتوپروتكیتو عصاره این گیاه را نیز گزارش كرده‌اند (6،5).
تجویز عصاره آبی كلپوره در محیط كشت ساكارومیست‌ها، سبب تغییر میزان اسیدهای چرب غیر اشباع شده و گزارشات حاكی از آن است كه جوشانده كلپوره، كاهش‌دهنده چربی و قند خون می‌باشد (7-10).
مصرف خوراكی این گیاه اثرات آنالجزیك دارد و از آن به عنوان ضدّ درد احشایی استفاده می‌شود (12،11).
مورفین سردسته تركیبات اپیوئدی است كه از ماده خام تریاك و در اصل از گیاه خشخاش  به دست می‌آید و از زمانهای قدیم تا امروز، معیار مقایسه برای داروهایی است كه اثر ضدّ درد دارند (13). بررسی اثر مورفین بر زمان پس كشیدن دم در موش‌های صحرایی، نشان داده كه زمان واكنش به محرك دردزا در موش‌های صحرایی بسته به دوز مورفین متفاوت است (14)؛ همچنین مصرف درون صفاقی عصاره برگ كلپوره، موجب كاهش دردهای احشایی در موش‌های صحرایی دیابتیك‌شده با استرپتوزوسین شده است (16،15).
با توجه به این كه تجویز عصاره آبی كلپوره، انتقال پتانسیل عمل در فیبرهای عصبی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چون این گیاه به عنوان داروی ضدّ درد احشایی به كار می‌رود (17)، جهت درمان افراد وابسته به اپیوئیدها، جانشین‌كردن یك داروی خوراكی طولانی اثر، به جای دارویی كه ممكن است مورد سوء مصرف قرار گیرد، تثبیت شرایط بیمار با داروی جانشین و سپس قطع تدریجی داروی جانشین، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثرات ضدّ دردی كلپوره و مورفین بر زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش صحرایی انجام شد.

روش تحقیق
در این مطالعه تجربی، جمعیت مورد مطالعه 36 سر موش صحرایی ماده از گونه Wistar-Albino با وزن تقریبی 200-250 گرم و حدود سنی 5-7 ماه بود. هر یك از این حیوانات پس از وزن شدن (وزن اولیه) در قفس مجزا با شرایط نوری 12 ساعت روشنایی و12 ساعت تاریكی و دمای 25 درجه سانتیگراد قرار داشتند.
حیوانات مورد بررسی، دسترسی كامل به آب و غذا داشتند و پس از یك هفته سازش با محیط جدید به طور تصادفی به سه گروه مساوی 12 تایی تقسیم شدند. گروه اول (آزمون 1) به مدت 30 روز mg/kg50 عصاره آبی كلپوره با دانسیته 09/1 را به صورت خوراكی از طریق گاواژ دریافت نمودند؛‌ گروه دوم (آزمون 2) به روش گراهام مارشال (با دوز mg/kg10 سولفات مورفین به صورت زیر جلدی 10 نوبت، به مدت 4 روز، سه روز متوالی صبح، ظهر و عصر در مجموع 9 دوز و روز چهارم یك دوز) (13)، معتاد شدند؛ گروه سوم (شاهد) هیچ ماده‌ای دریافت نكردند.
پس از 30 روز، زمان واكنش دم به محرك دردزا (اشعه مادون قرمزدستگاه با شدّت متوسط 50) 3 بار به فاصله یك ساعت توسط دستگاه Tail Felick  به صورت یك سوكور اندازه‌گیری شد و میانگین آن به عنوان زمان واكنش حیوان به محرك دردزا در نظر گرفته شد.
زمان واكنش دم به محرك دردزا در گروه آزمون 2،
20 دقیقه بعد از دریافت آخرین دوز با همان دستگاه و با همان روش اندازه‌گیری شد. در گروه آزمون 1 نیز این شرایط وجود داشت.
در مدت بررسی، آب حیوانات مورد بررسی روزانه اندازه‌گیری شد ولی مصرف غذای حیوانات اندازه‌گیری نشد.
داده‌ها وارد نرم‌افزار آماری SPSS شدند؛ جهت مقایسه
میانگین زمان واكنش دم به محرك دردزا، وزن و آب مصرفی حیوانات، از آزمونهای آماری  ANOVAو Tukey در سطح معنی‌داری 05/0P استفاده شد.

یافته‌ها
میانگین زمان واكنش دم به محرك دردزا درگروه آزمون 1 (دریافت‌كننده عصاره كلپوره) 72/1±95/12، در گروه آزمون 2 (معتاد) 29/2±14/15 و درگروه شاهد 63/1±74/7 میلی‌ثانیه بود. زمان واكنش دم، به محرك دردزا در گروههای آزمون 1 و 2 نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری داشت (05/0P<)؛ تفاوت آماری این شاخص بین خود این دو گروه، معنی‌دار نبود (نمودار 1).
مقایسه وزن حیوانات مورد بررسی هرچند كه قبل از بررسی (14/15±1/221، 59/10±27/220 و 28/ 218 گرم به ترتیب در گروههای آزمون 1، آزمون 2 و شاهد) تفاوت معنی‌داری نداشت ولی پس از بررسی، وزن گروه آزمون 1، 51/15±5/228 گرم، آزمون 2، 32/14±85/191 گرم و شاهد 28/13±66/237 گرم بود كه مقدار این شاخص در گروه آزمون 2 كاهش معنی‌داری نسبت به گروههای آزمون 1 و شاهد نشان داد (02/0=P).
مصرف آب در گروه آزمون 1، آزمون 2 و شاهد به ترتیب 43/12±50/65، 25/11±35/97 و 32/15±35/62 میلی‌لیتر بود. مقدار این شاخص در گروه آزمون 2، افزایش معنی‌داری نسبت به گروه شاهد داشت (03/0=P).

بحث
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد كه زمان واكنش دم به محرك دردزا درگروه آزمون 1 و آزمون 2، نسبت به گروه شاهد افزایش معنی‌داری دارد؛ اما مقایسه مقدار این شاخص بین خود این دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت. مقایسه وزن، مصرف آب و غذای سه گروه نیز اختلاف معنی‌داری نشان نداد. اثرات ضدّ دردی مورفین و مشتقات آن كاملاً شناخته و مشخص شده است كه مورفین و مشتقات آن از طریق اثر بر رسپتورهای مورفین آثار ضدّ دردی خود را اعمال می‌كنند. اثرات ضدّ دردی كلپوره را این گونه می‌توان توجیه نمود كه در عصاره آبی كلپوره تركیبی وجود دارد كه می‌تواند از طریق دستگاه گوارش جذب و از طریق خون به اندامهای هدف برسد. اثرات مهاری آن احتمالاً از طریق اتصال به غشای گیرنده‌های درد، كانال‌های حساس به لیگاند را تحت تأثیر قرارداده و موجب كاهش ورود سدیم در پاسخ به محرك دردزا در حیوانات مورد بررسی شد و همین امر در نهایت تولید پیام بیولوژیك این سلول‌ها را مختل نمود.
توجیه دیگر این كه احتمالاً مادّه موجود در عصاره این گیاه از طریق اتصال به پروتئین‌‌های غشا و اثر بر كانال‌های لیگاندی، توانسته است خروج پتاسیم را تشدید و از این طریق موجب افزایش هیپرپلاریزاسیون گیرنده‌ها، افزایش آستانه درد و افزایش زمان پاسخدهی دم حیوان به محرك دردزا شده باشد.
همچنین ممكن است مادّه موجود در عصاره این گیاه، از طریق اثر بر كانال‌های لیگاندی، ورود سدیم را كاهش و همزمان خروج پتاسیم را افزایش داده باشد و از این طریق سبب افزایش آستانة درد و افزایش زمان واكنش دم به محرك دردزا شده باشد. گذشته از آن، تركیبات موجود در عصاره این گیاه ممكن است با همین فرایندهای احتمالی، سبب افزایش هیپرپلاریزاسیون نورون‌های آوران مسیر درد و كندی انتقال پیام بیولوژیك شده و از این طریق زمان واكنش دم به محرك دردزا را افزایش داده باشد (14)؛ همچنین می‌توان احتمال داد كه تركیبات موجود در عصاره كلپوره از سدّ خونی- مغزی گذشته و مراكز كنترل درد در سیستم عصبی مركزی را تحت تأثیر قرار داده باشد.
05/0*P<
نمودار 1- زمان واكنش دم به محرك دردزا در حیوانات مورد بررسی
نتیجه‌گیری
در این تحقیق، مصرف عصاره آبی كلپوره موجب افزایش زمان واكنش دم به محرك دردزا در موش‌های صحرایی ماده شد؛ می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت كه عصاره این گیاه می‌تواند علاوه بر اثرات ضدّ درد احشایی، بر حس درد پیكری نیز اثر مهاری داشته باشد؛ فرایند دقیق آن نیاز به بررسی بیشتر دارد
تشكر و قدردانی
این تحقیق به صورت یك طرح تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان و با حمایت مالی معاونت پژوهشی این دانشگاه به انجام رسید؛ بدین وسیله مراتب تشكر و قدردانی اعلام می‌گردد.نوع مطلب : گیاهان دارویی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 30 دی 1390
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:50 ب.ظ
Thank you for any other informative web site. The place else could I
get that type of information written in such a perfect manner?
I've a mission that I am simply now running on, and I've been at the look out for such
info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

پیوند روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی.

Online User


p30web
کد HTML:
کد HTML: